عناوین رشته های دوره کارشناسی دانشگاه
 

نام رشته
آمارو کاربردها حقوق جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ریاضیات و کاربردها علوم سیاسی روان شناسی
علوم کامپیوتر فقه و مبانی حقوق اسلامی علوم اجتماعی-مردم شناسی
فیزیک اتمی علوم قرآن و حدیث مدیریت جهانگردی
فیزیک هسته ای بیومکانیک ورزشی هنر های صناعی-نساجی سنتی
فیزیک حالت جامد مدیریت ورزشی باستان شناسی
زیست شناسی-علوم سلولی و مولکولی فیزیولوژی ورزشی صنایع دستی
زیست شناسی-علوم گیاهی اقتصاد نظری شیمی محض
زیست شناسی-علوم جانوری اقتصاد بازرگانی شیمی کاربردی
زیست شناسی-میکروبیولوژی حسابداری پژوهشگری علوم اجتماعی
مهندسی کامپیوتر مدیریت صنعتی مردم شناسی
مهندسی عمران مدیریت بازرگانی علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مهندسی شیمی زبان وادبیات فارسی مهندسی شهرسازی
مهندسی فناوری اطلاعات زبان و ادبیات انگلیسی کتابت و نگارگری
مهندسی مکانیک زبان روسی آموزش زبان انگلیسی
مهندسی معماری زبان و ادبیات عرب