نام و نام خانوادگي پست سازماني
دكتر رضا تقي پور مدير كل امور آموزشي
خانم مرضیه مهدوی مسئول دفتر مدير كل امور آموزش
آقاي محمد علي جوربنيان رئيس اداره ي پذيرش و ثبت نام
اقاي حمیدرضا قلی پور رئيس اداره ي دانش آموختگان
آقاي حبيب شيردست كارشناس اداره ي پذيرش و ثبت نام
آقاي سيد منصور ابراهيمي كارشناس اداره ي پذيرش و ثبت نام
خانم فاطمه نعمتي كارشناس اداره ي پذيرش و ثبت نام
خانم مريم شيرپور كارشناس اداره ي پذيرش و ثبت نام
 مسئول واحد آمار و انفورماتيك
آقای هادی داوودی كارشناس اداره ي پذيرش و ثبت نام
خانم كبري گلزاد مسئول دبيرخانه اداره ي پذيرش و ثبت نام
آقاي حسن محمد تبار عالي زميني بایگان
آقاي محسن واحدي كارشناس اداره ي دانش آموختگان
آقای جواد یزدانی كارشناس اداره ي دانش آموختگان
آقای صادق کاووسی كارشناس اداره ي دانش آموختگان
خانم الهه سادات ميرمحمدپور كارشناس اداره ي دانش آموختگان
اقاي مجتبي خبازيان كارشناس اداره ي دانش آموختگان
خانم مقدسه قنبري كارشناس اداره ي دانش آموختگان
خانم زينب پور باقر كارشناس دبيرخانه ي اداره ي دانش آموختگان
آقاي سيدرمضان غلامي آغوزي بايگان
آقاي روح الله قلي پور بايگان
دورنگار   :  01135302802