معاون آموزشی دانشگاه: دکتر علی اکبر باقری خلیلی
دکترای ادبیات فارسی

استاد تمام دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
پست الکترونیک:aabagheri@umz.ac.ir
شماره تلفن : 01135303200
شماره فکس: 01135332850