مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه: دکتر حجت صفارحیدری ثابت
 دکترای 
فلسفه تعليم و تربيت

 دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
 پست الکترونیک:  h.saffar@umz.ac.ir 
 شماره تلفن : 01135302830
 شماره فکس: 01135302831