دكتر رضا تقي پور
آدرس ايميل :   
   r.taghipour@umz.ac.ir       
تلفن تماس: 01135302801 
 

 شرح وظایف مدیر امور آموزش:

 
1- نظارت بر عملکرد بخش های پذیرش و ثبت نام، خدمات آموزشی و فارغ التحصیلان. 
2- مجري كليه قوانين و مقرراتي كه تحت عنوان آيين نامه آموزشي از طريق وزارت متبوع با تصويب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم تدوين شده است.
2- برنامه ریزی جهت ارتقاء و تسهیل فعالیتهای جاری ادارات یاد شده.
3- برنامه ریزی جهت ارتباط موثر امور آموزش با دانشکده ها در زمینه فعالیت های ستادی آموزش در مقطع کارشناسی.
4- دبیر شورای آموزشی شورای دانشگاه.
5- اجرای فعالیتهای ارجاع شده از سوی رئیس و معاون آموزشی دانشگاه.
6- ارائه پیشنهاد به مدیران مافوق در خصوص بهبود وضعیت آموزش و خدمات آموزشی دانشگاه.
8- رسیدگی به مشکلات و درخواستهای موردی و غیر متداول دانشجویان در خصوص مسائل آموزشی.