شرح وظایف هیات ممیزه:

- تشکیل کمیته های تخصصی برای رسیدگی و اظهارنظر درباره پرونده های داوطلبان عضویت در هیات علمی دانشگاه و همچنین خبرگان بدون مدرک دانشگاهی.
- فراهم آوردن زمینه همکاری و هماهنگی با هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری.
- ارسال پرونده های اعضای هیات علمی دانشگاه به دانشکده ها و واحدهای مربوط جهت تکمیل و اظهارنظر.
- ارسال گزارش مصوبات هیات ممیزه به منظور ارتقاء پایه یا مرتبه علمی برای مقام ریاست دانشگاه.
- رسیدگی به احتساب خدمت اعضای هیئت علمی.
- ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی به منظور ارتقاء مرتبه علمی آنان. 
- بررسی و تائید صلاحیت ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه
- تهیه پیشنهادات اصلاحی دانشگاه در زمینه اعطاء پایه، ارتقاء هیئت علمی و ارئه آن به مراجع و مقامات ذیربط 
- تطبیق پیشنهادات واحدها با مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی ضمن ملحوظ داشتن آئین نامه های مربوط. 
- رسیدگی به سایر اموری که در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به عهده هیات ممیزه قرار داده شده است. 
 

آدرس پستی : مازندران - خیابان پاسداران - کدپستی 47415 

معاونت آموزشی - دبیرخانه هیات ممیزه

تلفن تماس :01135303270