کاربرگ
 
فرم  ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران - 1396(فرمت pdf)  (فرمت doc)
 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 مصوبات و آیین نامه ها
 
   دستورالعمل اجرایی آیین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران - 1396(فرمت pdf     


آرشیو