تقویم جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مهر تا اسفند ماه 1394 در روزهای دوشنبه ساعت   10 صبح
 
دوشنبه 94/07/06 دوشنبه 94/10/14
دوشنبه 94/07/20 دوشنبه 94/10/28
دوشنبه 94/08/04 دوشنبه 94/11/12
دوشنبه 94/08/18 دوشنبه 94/11/26
دوشنبه 94/09/02 دوشنبه 94/12/10
دوشنبه 94/09/16 دوشنبه 94/12/24
دوشنبه 94/09/30