تقویم جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه- شش ماهه دوم سال 1397
 
1397/09/19

1397/10/03

1397/10/17

1397/11/01

1397/11/15

1397/11/29

1397/12/13

1397/12/27