تقویم جلسات شورای آموزشی دانشگاه از فروردین تا شهریور 1395 در روز دوشنبه  از ساعت 8 تا 10 صبح، به تاريخ هاي ذيل برگزار مي گردد:
 
16/01/1395

30/01/1395

13/02/1395

27/02/1395

10/03/1395

24/03/1395

21/04/1395

04/05/1395

18/05/1395

01/06/1395

15/06/1395

29/06/1395