فرم های جدید تبدیل وضعیت

- فرم های تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی    Zip

- فرم های تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی   Zip

-جدول شماره پنج آموزشی  Zip

فرم شماره 1 عضویت و تبدیل وضعیت هیات علمی