تقویم دانشگاهی دوره های  تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیمسال دوم 94-93
 

انتخاب واحد 1393/11/12      تا     1393/11/15
شروع و پایان کلاس ها 1393/11/18     تا      1394/03/20
شروع و پایان امتحانات 1394/03/23     تا       1394/04/04