ترکیب اعضا هیات ممیزه

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

اعضای دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه مازندران


ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

دانشکده/ دانشگاه محل خدمت یا پست سازمانی اعضای حقوقی

1

دکتر کوروش نوذری

استاد

فیزیک

رییس دانشگاه و رییس هیأت ممیزه

2

دکتر علی اکبر باقری خلیلی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

معاون آموزشی

3

دکتر محمدحسین فاطمی

استاد

شیمی

معاون پژوهشی

4

دکتر عباسعلی رستمی

استاد

شیمی

شیمی

5

دکتر قاسم علیزاده افروزی

استاد

ریاضی

علوم ریاضی

6

دکتر احمد جعفری صمیمی

استاد

اقتصاد

علوم اقتصادی و اداری

7

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

استاد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

8

دکتر محمود شارع پور

استاد

جامعه شناسی

علوم انسانی و اجتماعی

9

دکتر ابراهیم صالحی عمران

استاد

برنامه ریزی آموزشی

علوم انسانی و اجتماعی

10

دکتر حمید ابهری

استاد

حقوق خصوصی

حقوق و علوم سیاسی

11

دکتر مسلم منصور لکورج

استاد

شیمی پلیمر

شیمی

12

دکتر علی اکبر رنجبر

استاد

مهندسی مکانیک

صنعتی نوشیروانی بابل

13

   دکتر علی کریمی

استاد

علوم سیاسی

حقوق و علوم سیاسی

14

دکترمحسن علیمحمدی

استاد

ریاضی

علوم ریاضی

15

دکتر فرامرز بریمانی

استاد

جغرافیای انسانی

علوم انسانی و اجتماعی

16

دکتر حسین میارنعیمی

استاد

مهندسی برق

صنعتی نوشیروانی بابل

17

دکتر غلامرضا پیروز

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

علوم انسانی و اجتماعی

18

دکتر ناصر جعفری

دانشیار

علوم محیط زیست

علوم پایه

19

دکتر نوین تولائی

دانشیار

شهرسازی

هنر و معماری

20

دکتر رزیتا فتحی

دانشیار

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

21

عباس رشیدی

دانشیار

مهندسی شیمی

فنی و مهندسی

کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه

1. کمیسیون تخصصی گروه زبان و ادبیات (شامل رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات عرب و مترجمی زبان روسی)

1-    دکتر غلامرضا پیروز (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر حمیدرضا مشایخی

3-    دکتر مسعود روحانی

4-    سیدحسین سیدی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

2. کمیسیون تخصصی گروه علوم اجتماعی (شامل رشته های علوم اجتماعی، مدیریت جهانگردی و جغرافیا)

1-    دکتر محمود شارع پور (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر فرامز بریمانی

3-    دکتر مهدی رمضان زاده

4-    دکتر احمد رضایی

3. کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی (شامل رشته های روان شناسی، علوم تربیتی:مدیریت و برنامه ریزی و تربیت بدنی)

1-    دکتر ابراهیم صالحی عمران (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر رزیتا فتحی

3-    دکتر حجت صفار حیدری

4-    دکتر شادمهر میردار

4. کمیسیون تخصصی گروه حقوق، علوم سیاسی و الهیات و معارف اسلامی

1-    دکتر علی اکبر ایزدی فرد (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر محمد محسنی دهکلانی

3-    دکتر علی کریمی

4-    دکتر حمید ابهری

5. کمیسیون تخصصی گروه علوم اقتصادی (شامل رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری)

1-    دکتر احمد جعفری صمیمی (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

3-    دکتر حسنعلی آقاجانی

4-    دکتر محمود یحیی زاده فر

 

6. کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی

1-    دکتر مسلم منصور لکورج (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر اباصلت حسین زاده

3-    دکتر حمید گلچوبیان

4-    دکتر ناصر جعفری

7. کمیسیون تخصصی گروه ریاضی و فیزیک

1-    دکتر قاسم علیزاده افروزی (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر سعید میرزانژاد

3-    دکتر کوروش نوذری

4-    دکتر اکبر اصغرزاده

8. کمیسیون تخصصی گروه هنر و معماری (شامل رشته های معماری، صنایع دستی، شهرسازی و باستان شناسی)

1-    دکتر نوین تولائی (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر سیدرسول موسوی حاجی

3-    دکتر فتانه محمودی

4-    دکتر رضا مهر آفرین

9. کمیسیون تخصصی گروه فنی و مهندسی 

1-    دکتر علی اکبر رنجیر (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر عباس رشیدی

3-    دکتر حبیب اکبرزاده بنگر

4-    دکتر جمال قاسمی

10. کمیسیون فرهنگی

1-    کوروش نوذری - رئیس دانشگاه (رئیس کمیسیون)

2-    حجت الاسلام محمد رحیمیان امیری- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3-    دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی - معاون فرهنگی (دبیر کمیسیون)

4-    دکتر علی اکبر باقری خلیلی- معاون آموزشی دانشگاه

5-    دکتر سعید میرزانژاد- عضو منتخب هیأت اجرایی جذب دانشگاه