اعضای دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه مازندران

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

دانشکده/ دانشگاه محل خدمت یا پست سازمانی اعضای حقوقی

1

دکتر یحیی طالبی رستمی

دانشیار

ریاضی

رییس دانشگاه و رییس هیأت ممیزه

2

دکتر علی اکبر باقری خلیلی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

معاون آموزشی

3

دکتر محمدحسین فاطمی

استاد

شیمی

معاون پژوهشی

4

دکتر قاسم علیزاده افروزی

استاد

ریاضی

علوم ریاضی

5

دکتر احمد جعفری صمیمی

استاد

اقتصاد

علوم اقتصادی و اداری

6

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

استاد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

7

دکتر محمود شارع پور

استاد

جامعه شناسی

علوم انسانی و اجتماعی

8

دکتر ابراهیم صالحی عمران

استاد

برنامه ریزی آموزشی

علوم انسانی و اجتماعی

9

دکتر حمید ابهری

استاد

حقوق خصوصی

حقوق و علوم سیاسی

10

دکتر کوروش نوذری

استاد

فیزیک

علوم پایه

11

دکتر مسلم منصور لکورج

استاد

شیمی پلیمر

شیمی

12

دکتر علی اکبر رنجبر

استاد

مهندسی مکانیک

صنعتی نوشیروانی بابل

13

   دکتر علی کریمی

استاد

علوم سیاسی

حقوق و علوم سیاسی

14

دکترمحسن علیمحمدی

استاد

ریاضی

علوم ریاضی

15

دکتر فرامرز بریمانی

استاد

جغرافیای انسانی

علوم انسانی و اجتماعی

16

دکتر حسین میارنعیمی

استاد

مهندسی برق

صنعتی نوشیروانی بابل

17

دکتر غلامرضا پیروز

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

علوم انسانی و اجتماعی

18

دکتر ناصر جعفری

دانشیار

علوم محیط زیست

علوم پایه

19

دکتر نوین تولائی

دانشیار

شهرسازی

هنر و معماری

20

دکتر رزیتا فتحی

دانشیار

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

21

عباس رشیدی

دانشیار

مهندسی شیمی

فنی و مهندسی

 

کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه

1. کمیسیون تخصصی گروه زبان و ادبیات (شامل رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات عرب و مترجمی زبان روسی)

1-    دکتر غلامرضا پیروز (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر حمیدرضا مشایخی

3-    دکتر مسعود روحانی

4-    سیدحسین سیدی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

2. کمیسیون تخصصی گروه علوم اجتماعی (شامل رشته های علوم اجتماعی، مدیریت جهانگردی و جغرافیا)

1-    دکتر محمود شارع پور (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر فرامز بریمانی

3-    دکتر مهدی رمضان زاده

4-    دکتر احمد رضایی

3. کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی (شامل رشته های روان شناسی، علوم تربیتی:مدیریت و برنامه ریزی و تربیت بدنی)

1-    دکتر ابراهیم صالحی عمران (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر رزیتا فتحی

3-    دکتر حجت صفار حیدری

4-    دکتر شادمهر میردار

4. کمیسیون تخصصی گروه حقوق، علوم سیاسی و الهیات و معارف اسلامی

1-    دکتر علی اکبر ایزدی فرد (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر محمد محسنی دهکلانی

3-    دکتر علی کریمی

4-    دکتر حمید ابهری

5. کمیسیون تخصصی گروه علوم اقتصادی (شامل رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری)

1-    دکتر احمد جعفری صمیمی (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

3-    دکتر حسنعلی آقاجانی

4-    دکتر محمود یحیی زاده فر

 

6. کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی

1-    دکتر مسلم منصور لکورج (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر اباصلت حسین زاده

3-    دکتر حمید گلچوبیان

4-    دکتر ناصر جعفری

7. کمیسیون تخصصی گروه ریاضی و فیزیک

1-    دکتر قاسم علیزاده افروزی (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر سعید میرزانژاد

3-    دکتر کوروش نوذری

4-    دکتر اکبر اصغرزاده

8. کمیسیون تخصصی گروه هنر و معماری (شامل رشته های معماری، صنایع دستی، شهرسازی و باستان شناسی)

1-    دکتر نوین تولائی (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر سیدرسول موسوی حاجی

3-    دکتر فتانه محمودی

4-    دکتر رضا مهر آفرین

9. کمیسیون تخصصی گروه فنی و مهندسی 

1-    دکتر علی اکبر رنجیر (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر عباس رشیدی

3-    دکتر حبیب اکبرزاده بنگر

4-    دکتر جمال قاسمی

10. کمیسیون فرهنگی

1-    یحیی طالبی رستمی - رئیس دانشگاه (رئیس کمیسیون)

2-    حجت الاسلام محمد رحیمیان امیری- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3-    دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی - معاون فرهنگی (دبیر کمیسیون)

4-    دکتر علی اکبر باقری خلیلی- معاون آموزشی دانشگاه

5-    دکتر سعید میرزانژاد- عضو منتخب هیأت اجرایی جذب دانشگاه