آدرس :  بابلسر - خیابان پاسداران - سازمان مرکزی دانشگاه مازندران - حوزه معاونت آموزشی- کدپستی 47415
 
مرکز تلفن دانشگاه :  35303000-011
   تلفن دفتر معاونت آموزشی: 35303200 - 011 
دورنگار دفتر معاونت آموزشی:35332850-011
آدرس الکترونیکی : vce@umz.ac.ir
 
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران