به منظور خدمات رسانی مطلوب به دانشجویان خارجی صورت گرفت:
1396/7/5
در آستانه فرا رسیدن سال تحصیلی جدید انجام شد:
1396/6/20
اسامي پذيرفته شدگان در مرحله اول بیست ودومین المپياد غيرمتمركزقطب 2 كشور در سال 1396
1396/4/27
معاونت آموزشی دانشگاه مازندران به مناسبت روز معلم برگزار کرد:
1396/2/6