اعضای دوره نهم هیأت ممیزه دانشگاه مازندران

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

دانشکده/ دانشگاه محل خدمت یا پست سازمانی اعضای حقوقی

1

دکتر سیدخلاق میرنیا

دانشیار

خاکشناسی

رییس دانشگاه و رییس هیأت ممیزه

2

دکتر علی اکبر باقری خلیلی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

معاون آموزشی

3

دکتر محمدحسین فاطمی

استاد

شیمی

معاون پژوهشی

4

دکتر قاسم علیزاده افروزی

استاد

ریاضی

علوم ریاضی

5

دکتر احمد جعفری صمیمی

استاد

اقتصاد

علوم اقتصادی و اداری

6

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

استاد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

7

دکتر محمود شارع پور

استاد

جامعه شناسی

علوم انسانی و اجتماعی

8

دکتر ابراهیم صالحی عمران

استاد

برنامه ریزی آموزشی

علوم انسانی

9

دکتر حمید ابهری

استاد

حقوق خصوصی

حقوق و علوم سیاسی

10

دکتر کوروش نوذری

استاد

فیزیک

علوم پایه

11

دکتر مسلم منصور لکورج

استاد

شیمی

شیمی

12

دکتر حمید گلچوبیان

استاد

شیمی

شیمی

13

دکتر سعید میرزانژاد

استاد

فیزیک

علوم پایه

14

دکتر غلامرضا پیروز

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

علوم انسانی و اجتماعی

15

دکتر سیدمحمدحسین رضوی

دانشیار

مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم رزشی

16

دکتر سیدرسول موسوی حاجی

دانشیار

باستان شناسی

هنر و معماری

17

دکتر سلمان احمدی اسبچین

دانشیار

مهندسی فرایند-میکروبیولوژی

علوم پایه

18

دکتر علی اکبر رنجبر

استاد

مهندسی مکانیک

صنعتی نوشیروانی بابل

19 دکتر علی کریمی استاد علوم سیاسی حقوق وعلوم سیاسی
20 دکتر محسن شاکری استاد مهندسی مکانیک صنعتی نوشیروانی بایل
21 دکتر محسن علیمحمدی استاد ریاضی علوم ریاضی

 

کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه

1. کمیسیون تخصصی گروه زبان و ادبیات (شامل رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات عرب و مترجمی زبان روسی)

1-    دکتر غلامرضا پیروز (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر حسین یوسفی

3-    دکتر مسعود روحانی

4-    سیدحسین سیدی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

2. کمیسیون تخصصی گروه علوم اجتماعی (شامل رشته های علوم اجتماعی، مدیریت جهانگردی و جغرافیا)

1-    دکتر محمود شارع پور (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر فرامز بریمانی

3-    دکتر صدیقه لطفی

4-    دکتر احمد رضایی

3. کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی (شامل رشته های روان شناسی، علوم تربیتی:مدیریت و برنامه ریزی و تربیت بدنی)

1-    دکتر ابراهیم صالحی عمران (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر محسن علیمحمدی

3-    دکتر شادمهر میردار

4-    دکتر حجت صفارحیدری

4. کمیسیون تخصصی گروه حقوق، علوم سیاسی و الهیات و معارف اسلامی

1-    دکتر علی اکبر ایزدی فرد (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر محمد محسنی دهکلانی

3-    دکتر علی کریمی

4-    دکتر حمید ابهری

5. کمیسیون تخصصی گروه علوم اقتصادی (شامل رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری)

1-    دکتر احمد جعفری صمیمی (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

3-    دکتر نورالدین شریفی

4-    دکتر محمود یحیی زاده فر

 

6. کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی

1-    دکتر مسلم منصور لکورج (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر اباصلت حسین زاده

3-    دکتر سکینه اصغری

4-    دکتر اکبر حاجی زاده مقدم

7. کمیسیون تخصصی گروه ریاضی و فیزیک

1-    دکتر قاسم علیزاده افروزی (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر حسین جعفری

3-    دکتر کوروش نوذری

4-    دکتر جعفر صادقی

8. کمیسیون تخصصی گروه هنر و معماری (شامل رشته های معماری، صنایع دستی، شهرسازی و باستان شناسی)

1-    دکتر سیدرسول موسوی حاجی (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر رضا مهرآفرین

3-    دکتر دادور (استاد دانشگاه الزهرا)

4-    دکتر تولائی

9. کمیسیون تخصصی گروه فنی و مهندسی (دانشگاه صنعتی نوشیروانی)

1-    دکتر محسن شاکری (رئیس کمیسیون)

2-    دکتر بهرام نوایی نیا

3-    دکتر سیدعلی اصغر قریشی

4-    دکتر علی آقاگل زاده

10. کمیسیون فرهنگی

1-    سیدخلاق میرنیا - رئیس دانشگاه (رئیس کمیسیون)

2-    حجت الاسلام محمد رحیمیان امیری- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3-    دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی - معاون فرهنگی (دبیر کمیسیون)

4-    دکتر علی اکبر باقری خلیلی- معاون آموزشی دانشگاه

5-    دکتر سعید میرزانژاد- عضو منتخب هیأت اجرایی جذب دانشگاه