ترکیب اعضای دوره هشتم هیات ممیزه دانشگاه
 

دکتر سید خلاق میرنیا- رئیس هیات ممیزه 
دکتر علی اکبر باقری خلیلی- معاون آموزشی و دبیر هیات ممیزه
دکتر محمد حسین فاطمی- معاون پژوهشی 

دکتر محمود دیانی- معاون فرهنگی و اجتماعی
دکتر عباسعلی رستمی- دانشکده شیمی 
دکتر احمد جعفری صمیمی- دانشکده علوم اقتصادی و اداری 
دکتر علی اکبر ایزدی فرد- دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
دکتر ولی اله دبیدی- دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دکتر محمود شارع پور - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دکتر کوروش نوذری- دانشکده علوم پایه
دکتر محمد بخشی جویباری - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر مهرداد مدهوشی- دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دکتر ابراهیم صالحی عمران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دکتر محسن علیمحمدی - دانشکده علوم ریاضی
دکتر علی کریمی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دکتر سید رسول موسوی حاجی - دانشکده هنر و معماری
دکتر علی اکبر رنجبر - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر محمد خزائی - دانشگاه تربیت مدرس


کمیسیون های تخصصی:
 

الف) کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی

 1. دکتر علی کریمی (رییس کمیسیون)
 2. دکتر علی اکبر ایزدی فرد
 3. دکتر جواد تقی زاده

 
ب) کمیسیون تخصصی گروه علوم اجتماعی

 1. دکتر محمود شارع پور (رییس کمیسیون)
 2. دکتر احمد جعفری صمیمی
 3. دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

 
ج) کمیسیون تخصصی گروه ریاضی و فیزیک

 1. دکتر کوروش نوذری (رییس کمیسیون)
 2. دکتر محسن علیمحمدی
 3. دکتر علیرضا خصالی

 
د) کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی

 1. دکتر عباسعلی رستمی (رییس کمیسیون)
 2. دکتر محمدحسین فاطمی
 3. دکتر اکبر حاجی زاده

 
هـ) کمیسیون تخصصی گروه زبان و ادبیات

 1. دکتر علی اکبر باقری خلیلی (رییس کمیسیون)
 2. دکتر حسین حسن پور آلاشتی
 3. دکتر قدسیه رضوانیان

ی) کمیسیون تخصصی گروه هنر و معماری

 1. دکتر سید رسول موسوی حاجی (رییس کمیسیون)
 2. دکتر محمد خزائی
 3. دکتر ناصر برک پور
 
کمیسیون تخصصی فرهنگی، تربیتی و اجتماعی
حاج آقا رحیمیان، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ( رئیس کمیسیون)
دکتر محمود دیانی، معاون فرهنگی دانشگاه (دبیر کمیسیون)
دکتر علی اکبر باقری خلیلی، معاون آموزشی دانشگاه
دکتر مرتضی علویان، دبیر شورای هم اندیشی اساتید
دکتر ولی اله دبیدی، عضو منتخب هیات اجرایی جذب