عناوین رشته های دوره دکتری دانشگاه
 

نام رشته
اقتصاد اسلامی ریاضی محض-آنالیز تابعی کاربردی فیزیک گرانش و کیهان شناسی
اقتصاد بخش عمومی ریاضی محض-عملگرهای دیفرانسیلی فیزیک حالت جامد
اقتصاد پولی ریاضی محض-حلقه و مدول فیزیک هسته ای
اقتصاد سنجی ریاضی محض-نظریه عملگرها فیزیک ذرات بنیادی
اقتصاد توسعه ریاضی محض-آنالیز مجانبی فیزیک – اتمی ومولکولی
اقتصاد بین الملل ریاضی محض-نظریه جبری گراف فیزیک-نجوم و اختر فیزیک
اقتصاد منطقه ای ریاضی محض- هندسه دیفرانسیل زیست شناسی سلولی و مولکولی
مدیریت – تولید و عملیات ریاضی کاربردی-آنالیز عددی شیمی پلیمر
مدیریت-سیاستگذاری علم و فناوری ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات بیومکانیک ورزشی
حسابداری آمار فیزیولوژی ورزشی
علوم قرآن و حدیث شیمی فیزیک-پلیمر و سینتیک شیمی تجزیه- اسپکتروسکپی
فقه و مبانی حقوق اسلامی شیمی فیزیک-کوانتوم محاسباتی شیمی تجزیه- جداسازی
جامعه شناسی- مسائل اجتماعی ایران شیمی فیزیک- الکتروشیمی سینتیک شیمی معدنی
مدیریت آموزش عالی- برنامه ریزی توسعه شیمی فیزیک- ترمودینامیک آماری شیمی تجزیه-کمومتریکس
زبان و ادبیات فارسی شیمی آلی شیمی تجزیه- الکتروشیمی
باستان شناسی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی- فقه و حقوق و خصوصی