عناوین رشته های دوره کارشناسی ارشد دانشگاه
 
نام رشته
زبان وادبیات فارسی فیزیولوژی ورزشی پژوهش هنر
جغرافیای طبیعی مدیریت ورزشی تکنولوژی معماری
طبیعت گردی بیومکانیک ورزشی مهندسی معماری-معماری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری علوم قرآن و حدیث مهندسی شهرسازی
زبان ادبیات عرب فقه و مبانی حقوق اسلامی آمار ریاضی
مطالعات جوانان مدرسی معارف اسلامی-مبانی نظری اسلام ریاضی محض- جبر
علوم اجتماعی-جامعه شناسی مدرسی معارف اسلامی-آشنایی با منابع اسلامی ریاضی محض-آنالیز
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش شیمی معدنی ریاضی محض- هندسه
علوم تربیتی-برنامه ریزی آموزشی شیمی تجزیه ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات
آموزش زبان انگلیسی علوم و فناوری نانو ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
باستان شناسی شیمی فیزیک علوم کامپیوتر- محاسبات علمی
پژوهش علوم اجتماعی شیمی آلی زیست شناسی دریا – بوم شناسی
مدیریت بازرگانی فیزیک حالت جامد علوم دریایی و اقیانوسی(فیزیک دریا)
مدیریت صنعتی فیزیک نجومی شیمی-شیمی دریا
مدیریت اجرایی فیزیک-ذرات بنیادی روابط بین الملل
حسابداری فیزیک – اتمی و مولکولی حقوق بین الملل
علوم اقتصادی فیزیک- هسته ای علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی فیزیولوژی جانوری
حقوق عمومی زیست شناسی-میکروبیولوژی  
حقوق خصوصی سیستماتیک اکولوژی گیاهی