مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه: دکتر حجت صفارحیدری ثابت
دکترای فلسفه تعلیم وتربیت

دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
پست الکترونیک:h.saffar@umz.ac.ir
شماره تلفن : 01135302830
شماره فکس: 01135302831