در پی قرار گرفتن دانشگاه مازندران در تراز ملی در سطح 2 دانشگاه های جامع کشور انجام گرفت:
1396/8/15
در دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد:
1396/8/27
در دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد:
1396/9/18
در دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد:
1396/9/22
به منظور خدمات رسانی مطلوب به دانشجویان خارجی صورت گرفت:
1396/7/5