در آستانه فرا رسیدن سال تحصیلی جدید انجام شد:
1396/6/20
اسامي پذيرفته شدگان در مرحله اول بیست ودومین المپياد غيرمتمركزقطب 2 كشور در سال 1396
1396/4/27
معاونت آموزشی دانشگاه مازندران به مناسبت روز معلم برگزار کرد:
1396/2/6
بيست و دومين المپياد علمی دانشجویی غير متمركز قطب2 کشور- ارديبهشت ماه سال 1396
1395/11/10