از سوی معاون آموزشی و تحصيلات تكميلي دانشگاه مازندران:
1397/4/5
در دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد:
1397/2/19
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خبر داد:
1397/2/4
در پی تصویب حق سختی کار اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران پس از 6 سال انجام شد:
1396/12/23
در پی قرار گرفتن دانشگاه مازندران در تراز ملی در سطح 2 دانشگاه های جامع کشور انجام گرفت:
1396/8/15
در دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد:
1396/8/27